¿Por qué se publican artículos científicos?

En una excelente entrevista que le hacen en Computerphile a Tony DeRose, jefe de investigación en Pixar y doctor en informática por la Universidad de California en Berkeley, le plantean esa pregunta. Me encantaría pensar que todos los académicos darían, honestamente, la misma respuesta…

…Hemos tomado la filosofía de publicar todo aquello de lo que estamos orgullosos y es publicable en el campo. Hay unas cuantas razones para ello. Una es que exponernos a la disciplina de la publicación y la revisión entre pares mejora nuestro trabajo porque hay otras personas que lo leen y lo critican cuidadosamente

Una historia más…

Hoy toca “off topic” extremo.

Anava a col·legi. Hi vaig anar tres mesos. Vaig anar mentre el meu pare va estar malalt, des de que encomença el col·legi hasta Nadal. I després el meu pare va morir el 29 de desembre i, com que allabontes estàvem a l’hivern quan va tornar el col·legi vaig tornar a anar a col·legi, quan encomença, i vaig anar a col·legi hasta allà el vint de març, Iba al colegio. Fui tres meses. Fui mientras mi padre estuvo enfermo, desde que comienza el colegio hasta Navidad. Y después mi padre murió el 29 de diciembre y, como que estábamos en invierno cuando volvió el colegio volví a ir al colegio, cuando empieza, y fui al colegio hastá allí el veinte de marzo,
perquè estàvem en guerra, era el primer any de guerra i van venir a primers de març i ens van bombardejar i ens van xafar la casa. I en xafar-nos la cas mo’n vam tenir que anar a l’horta i no hi havia ni… no hi havia res, porque estábamos en guerra, era el primer año de guerra y vinieron a principios de marzo y nos bombardearon y nos chafaron la casa. Y al chafarnos la casa nos tuvimos que ir a la huerta y no había ni… no había nada,
perquè estava el front allà a l’Ebre i va ser una de les dos d’allòs que hi va haver, de les dues guerres que hi va hi haver, bueno, de les dos, no sé com se diu… [Batalles?] Sí. Pues va ser una a l’Ebre porque estaba el frente allá en el Ebro y fue uno de los dos destos que hubo de las dos guerras que hubo, bueno, de las dos, no se cómo se dice… [¿Batallas?] Sí. Pues fue una en el Ebro
que va ser un dels grans, i l’altre a Belchite. I a nosaltres ens va tocar. Se va morir el meu pare, als tres mesos ens xafen la casa, mo’n tenim que anar a l’horta, sense el meu pare. I els soldats, que estàven que fue uno de los grandes, y el otro en Belchite. Y a nosotros nos tocó. Se murió mi padre, a los tres meses nos chafan la casa, nos tenemos que ir a la huerta, sin mi padre. Y los soldados, que estaban
tots allí, i els moros, els italians i els alemanys. Estàvem allà i no teníem res. I allabontes, saps que fíem? Perquè hi havia molts soldats i, quan dinaven, es deixaven trossos de pa i els tiraven. I jo amb un sac anava i els recollia. todos allí, y los moros, los italianos y los alemanes. Estábamos allí y no teníamos nada. Y entonces, ¿sabes qué hacíamos? Porque había muchos soldados y, cuando comían, se dejaban trozos de pan y los tiraban. Y yo con un saco iba y los recogía.
I aquell pa el guardàvem a casa i li donàvem a les gallines, el tiràvem al corral i menjaven les gallines i els conills. I després la meva mare en posava en remull i també li donàvem al tossino. I quan se’n van anar tots els soldats teníem Y aquel pan lo guardábamos en casa y se lo dábamos a las gallinas, lo tirábamos al corral y comían las gallinas y los conejos. Y después mi madre lo ponía en remojo y también le dábamos al tocino. Y cuando se fueron todos los soldados teníamos
un sac així, perquè el que estava més net el guardava per què se sequès per després aprofitar-lo. Tenia un sac així i jo recollia tot el pa dels soldats que tiraven. I després portava la roba bruta dels soldats. un saco así, porque el que estaba más limpio lo guardaba para que se secase para después aprovecharlo. Tenía un saco así y yo recogía todo el pan de los soldados que tiraban. Y después llevaba la ropa sucia de los soldados.
Que arribava abans la roba que jo, perquè anava plena de titis. I la portava a casa i la meva mare l’escaldava i matava lo que podia, la rentava. I allabontes la tia Joaquina posava si faltava un botó, la cosia si hi havia algo i la planxava i jo la tornava. Que llegaba antes la ropa que yo, porque iba llena de titis. Y la llevaba a casa y mi madre la escaldaba y mataba lo que podía, la lavaba. Y entonces la tía Joaquina ponía si faltaba un botón, la cosía si había algo y la planchaba y yo la devolvía.
I quan la tornava els soldats me pagaven. I als cuiners no lis donava la roba si no me donaven pa sense tocar per puguer menjar nosaltres. Me has de pagar con pan, sino no te traigo la ropa. I em pagaven amb pa. Y cuando la devolvía los soldados me pagaban. Y a los cocineros no les daba la ropa si no me daban pan sin tocar para poder comer nosotros. Me has de pagar con pan, sino no te traigo la ropa. Y me pagaban con pan.
Així que era ben petita i portava tot el pa a casa, perquè la roba l’anava a buscar jo i la tornava jo. Els altres no es movien. I era ben petita. Així que vaig tenir que treballar tota la meva vida… Así que era bien pequeña y llevaba todo el pan a casa, porque la ropa la iba a buscar yo y la devolvía yo. Y los otros no se movían. Y era bien pequeña. Así que tuve que trabajar toda mi vida…
Alto, que el primer any de guerra encara vam anar a collir olives a Llardecans [a uns 27 quilòmetres de Fraga]. I anant a collir olives a Llardecans, que encara vam anar allà, resulta que collíem les olives de terra, les alberquines. Alto, que el primer año de guerra aún fuimos a recoger olivas a Llardecans [a unos 27 kilómetros de Fraga]. Y yendo a recoger olivas a Llardecans, que aún fuimos, resulta que recogíamos las olivas del suelo, las alberquinas.
En collia quinze quilos cada dia. Collia un doble i mig. Jo collia una cistelleta que tenia aixís petita l’Ernesto i la tenia que aplenar, quinze cistelletes i tenia festa. Allí me tens, lo que era jo, que era un filet, així primeta, Recogía quince kilos cada día. Recogía un doble y medio. Yo recogía una cestita que tenía así pequeña Ernesto y la tenía que llenar, quince cestitas y tenía fiesta. Allí me tienes, lo que era yo, que era un hilito, así delgadita,
me tenies agenollada i collint totes les olives de terra, que te se menjen totes les ungles, perquè has de treballar així. Pues jo ho fia això i mira si era petita. Vull dir que em va tocar treballar per totes bandes. me tenías de rodillas y recogiendo todas las olivas del suelo, que se te comen todas las uñas, porque tienes que trabajar así. Pues yo hacía eso y mira si era pequeña. Quiero decir que me tocó trabajar por todos lados.
I ara estic que m’ho serveixen tot… Ara que no puc córrer a veure les coses em serveixen tot. Bueno. Ja he corregut bastant… Y ahora estoy que me lo sirven todo… Ahora que no puedo correr a ver las cosas me sirven todo. Bueno. Ya he corrido bastante…

Les nenes allabontes no teníem juguets. Perquè jo de juguets només me’n recordo d’haver-ne tingut una lechería. I la lechería tenia un taulell aixís, amb quatre potetes petitetes, i a dalt hi havia el litro, el mig litro, el quart de litro i allà posàvem aigua i era la llet quan jugàvem. Las niñas entonces no teníamos juguetes. Porque yo de juguetes sólo recuerdo haber tenido una lechería. Y la lechería tenía un mostrador así, con quatro patitas pequeñitas, y encima había el litro, el medio litro, el cuarto de litro y allí poníamos agua y era leche cuando jugábamos.
No teníem res més. I nines en vaig tenir una, que me la va portar el meu cosí, me la va portar l’Antonio, que era un cosí molt gran, m’entens, perquè tenia no sé quants anys més que jo, me’l va portar i era un nino de pedra molt mono. No teníamos nada más. Y muñecas tuve una, que me la trajo mi primo, me la trajo Antonio, que un primo muy mayor, me entiendes, porque tenía no sé cuántos años más que yo, me lo trajo y era un muñeco de piedra muy mono.
Portava un cascabellet aquí. I la meva mare perquè no el trenqués me’l va posar allà a una tauleta que tenia a una rinconera. Tenia, per exemple, aquest rincó, i d’aquí cap amunt, tenia una vitrina, tenia la Purísima Concepción i un ram de flors a un costat i un altre ram de flors a l’altre, Tenía un cascabelito aquí. Y mi madre para que no lo rompiera me lo puso allí en una mesita que tenía en una rinconera. Tenía, por ejemplo, este rincón y, de aquí para arriba, tenía una vitrina, tenía la Purísima Concepción y un ramó de flores a un lado y otro lado de flores en el otro,
que és lo que havien portat el meu germà gran i la tia Joaquina per fer la comunió. I quan van fer la comunió anaven molt macos, qu si una vegada vas al mont de la Quima encara veuràs la fotografia allà. que es lo que habían llevado mi hermano mayor y la tía Joaquina para hacer la comunión. Y cuando hicieron la comunión iban muy guapos, que si alguna vez vas al monte de la Quima aún verás la fotografía allí.
Era una foto que els hi van fer, aixís de gran. Bueno, pues la meva mare tenia alló i abaix tenia una tauleta aixís de petita amb quatre potes i allí hi va posar un drap blanc molt mono i em va sentar aquell nino i no em va deixar jugar perquè no el trenqués. Era una foto que les hicieron, así de grande. Bueno, pues mi madre tenía aquello y debajo tenía una mesita así de pequeña con cuatro patas y allí puso un trapo blanco muy mono y me sentó aquel muñeco y no me dejó jugar para que no lo rompiese.
Abans pensaven aixís. Aixís pensaven i teníem que respectar-ho. Jo no ho respectava… Perquè fia lo que podia. I aquell nino no sé lo que es va fer. Perquè va venir la guerra, segurament es va trencar sense jugar. Antes pensaban así. Así pensaban y teníamos que respetarlo. Yo no lo respetaba… Porque hacía lo que podía. Y aquel muñeco no sé qué se hizo de él. Porque vino la guerra, seguramente se rompió sin jugar.
Jo només vaig tenir una nina que li van portar els reis a la tia Joaquina, que segurament que va ser el tiet Salvador d’aquí de Barcelona, i vaig jugar amb la nina que ella va deixar, però no hi va haver més nines. Però bueno. Ens vam tenir que espavilar i tirar endavant. Per això després van passar tantes coses. Yo sólo tuve una muñeca que le trajeron los reyes a la tía Joaquina, que seguramente fue el tío Salvador de aquí de Barcelona, y jugué con la muñeca que dejó ella, porque no hubo más muñecas. Pero bueno. Nos tuvimos que espabilar y tirar adelante. Por eso después pasaron tantas cosas.

Son dos historias más de tantas, o tan pocas, que me contó mi abuela, que ha fallecido hoy. Las dos únicas que se me ocurrió grabar. Hoy todas las demás historias se han borrado casi del todo. Y el tiempo, testarudo, las acabará borrando completamente y sólo quedarán las historias de los historiadores.

La Reina del Código


Interesante minidocumental (no llega a diecisiete minutos) el que le dedican en FiveThirtyEight a Grace Hopper, una de las mujeres más importantes de la historia de la informática (mejor dicho: una de las personas más importantes de la historia de la informática, que resulta ser mujer). Como a más de uno le cuesta el inglés, transcribo y traduzco… (que los dioses de la propiedad intelectual me lo perdonen).


Mujer desconocida
 

Todo el mundo tiende a hacer la broma de que las mujeres en la industria informática son como los unicornios: no existen.

Mujer desconocida
 

Durante mucho tiempo la informática ha sido vista como una cosa de hombres.

Mujer desconocida
 

Siempre hablamos de Steve Jobs y Bill Gates.

Mujer desconocida
 

Grace Hopper es, de lejos, uno de los personajes más enigmáticos de la informática.

Telle Whitney, presidenta del Anita Borg Institute
 

Telle Whitney: Llegó a la informática cuando la informática no era una disciplina, ni una profesión.

Kathleen Williams, biógrafa de Grace Hopper
 

Kathleen Williams: Grace Hopper iba muy por delante de su tiempo. Fue disruptiva mucho antes de que esa fuese una expresión aceptada.

Kurt Beyer, biógrafo de Grace Hopper
 

Kurt Beyer: No creo que hubiésemos llegado a oir hablar de Grace Hopper si no llega a ser por un suceso que tuvo lugar el 7 de diciembre de 1941.

Grace Hopper en 1983
 

GH: El 41 fue Pearl Harbour. E mundo estaba en un estado muy, muy crítico. En este país todo el mundo intento hacer algo por el esfuerzo bélico.

Kathy Kleiman, ENIAC Programmers Project
 

Kathy Kleiman: Durante la Segunda Guerra Mundial se dio una llamada para que las mujeres ocupasen roles de hombre.

Kurt Beyer: La Segunda Guerra Mundial fue una guerra de ciencia. Y para tener una guerra de ciencia, se convierte también en una guerra de matemáticas. Así, algunos de los problemas más importantes que debían solucionarse eran tablas de balística.

Kathy Kleiman: Así que fueron y contrataron mujeres y les dieron el título de computadoras. Las computadoras eran un grupo de mujeres calculando a mano las trayectorias balísticas.

Kurt Beyer: Descomponías el problema y volvías al cabo de dos o tres días y tenías el problema resuelto.

GH: Yo también quería, desde hacía tiempo, apuntarme a la Armada, pero era una profesora universitaria de matemáticas (NdT: había nacido en 1906, se doctoró en matemáticas en 1934 y en 1941 era profesora asociada en Vassar College). Cuando finalmente me dieron permiso para abandonar Vassar…

Kathleen Williams: Grace tuvo grandes dificultades para incorporarse a la Armada. En primer lugar, ya tenía treinta y tantos años. Y en segundo lugar, no pasó las pruebas físicas.

GH: Tenía treinta y siete años. La Armada considera que debo pesar 63 kilos. Yo peso 48.

Kurt Beyer: El oficial de reclutamiento no sabía qué hacer con ella. O sea que la asignaron al proyecto secreto en Harvard.

GH: Entré por la puerta y el Comandante Aiken me miró y me dijo “¿Dónde narices ha estado?”. Entonces señaló con la mano el Mark I, los 15 metros que ocupaba y me dijo “eso es un motor de computación”. Siempre me han encantado los cacharritos. Y me temo que, por dentro, cuando vi por vez primera el Mark I pensé “vaya, es el cacharrito más precioso que he visto en mi vida”.

Kurt Beyer: Howard Aiken era estudiante posgraduado de física en Harvard. Cuando empezó la guerra volvió a la Reserva y a trabajar de nuevo para la Armada. Y decidió llevar el programa Mark I como si fuera una operación militar. Así, él era el comandante, su nave era el ordenador y, si vas a seguir las reglas de los militares, tenías que aceptar que el segundo oficial que te habían asignado era una mujer. Cuando la conoció, se horrorizó de que fuera a ser su segunda al mando.

Grace Hopper en 1944
 

…pero Hopper era tan buena averiguando cómo hacer funcionar la máquina que al cabo de unos meses se había vuelto verdaderamente indispensable para Howard Aiken.

Kathleen Williams: No estaba interesada en “la parte del ordenador a la que le puedes dar una patada”, solía decir. Le gustaban lo que acabarían llamándose “los programas”.

Kurt Beyer: Lo que era interesante del Mark I es que su sistema de entrada era, de hecho, cintas de papel. Así que cuando digo que estaban “picando código”, de hecho estaban representando con agujeros en la cinta ese código, y entonces la cinta pasaba por la máquina. Mientras el Mark I está en Harvard, hay otro proyecto secreto financiado por la Armada, llamado ENIAC.

Kathleen Williams: El ENIAC era enorme. Tanto que, de hecho, la gente trabajaba dentro de él.

Cuatro mujeres trabajando dentro de ENIAC
 

Kathy Kleiman: Después de que los hombres hubiesen construido este enorme hardware, eligieron a seis mujeres, y les dieron los diagramas de cableado del ENIAC y les pidieron que hicieran que resolviese ecuaciones de cálculo diferencial. Y lo hicieron. Sin manuales, sin lenguajes de programación. Una tarea magnífica y prácticamente imposible.

Kurt Beyer: Así que, mientras el Mark I sólo podía hacer tres operaciones por segundo, el ENIAC hacía cinco mil por segundo.

GH: Todo era, deprisa, para ayer. Así que la presión para mantener los ordenadores de la Armada en funcionamiento era muy fuerte. Y el Mark I corría 24 horas al día, 7 días a la semana.

Kathleen Williams: Trabajaban muy duro, días larguísimos. Buena parte de la presión venía del propio Howard Aiken, que era un jefe muy estricto.

Kurt Beyer: El Mark I era plenamente funcional, durante la guerra, y se la pasó resolviendo problemas críticos. El problema más importante que resolvió el equipo de Hopper durante ese periodo se lo pasó un hombre llamada John Von Neumann. Lo que ella no sabía es que Von Neumann trabajaba para el Proyecto Manhattan. Y hay un problema de ecuaciones en derivadas parciales muy complejo que debe resolverse que no podía resolverse usando métodos tradicionales, usando personas para los cálculos. O sea que en otoño del 44 presenta el problema. Tardaron tres meses en resolverlo y averiguan cómo hacer que una bola colapse sobre sí misma y saben dónde situar los puntos de fuerza sobre la esfera para que colapse. Después de la guerra [Hopper] se enteró de que había resuelto el problema de implosión para la bomba atómica. La bomba que se lanzó sobre Japón y hizo que la guerra acabase seis días más tarde.

Después de la guerra a Grace Hopper no se le permite ser profesora en Harvard porque en Harvard no hay profesoras. No se le permite seguir como oficial de la Armada porque están cerrando el programa WAVES. Tiene cuarenta y tantos, está divorciada, sin hijos. Las dos cosas que la definían en aquel momento, ser una experta en un campo que de hecho todavía no existía y ser oficial de la Armada, le son arrebatadas.

La Eckert Mauchly Computer Corporation, la primera “start up” informática, diría, se convierte en su salvación.

Kathy Kleiman: La Eckert Mauchly Corporation se diseñó para comercializar el ordenador y Grace se incorporó como directora de la división de software.

Kurt Beyer: También contrataron a algunas de las mujeres que habían trabajado en el ENIAC. Ellas dominaban el campo de los ordenadores. La start up de Hopper, la Eckert Mauchly Computer Corporation fue adquirida por Remington Rand y el siguiente dispositivo en el que trabajan, llamado Univac

Kathy Kleiman: El Univac I fue el ordenador revolucionario. Se presentó en el 51 o el 52. Se volvió sinónimo de la palabra ordenador durante años.

Kurt Beyer: Igual que decimos kleenex para referirnos a los pañuelos de papel, o Coca Cola para referirnos a un cierto tipo de refrescos, en los 50 se decía Univac para referirse a los ordenadores.

Kathleen Williams: En aquellos primeros tiempos había un montón de pequeñas empresas construyendo sus propios ordenadores y pronto se hizo obvio que no sabían hablar entre ellos.

Maria Kalwe, rectora del Harvey Mudd College
 

Maria Klawe: Así, Grace Hopper fue una de las primeras personas que comenzaron a abogar por un lenguaje de programación independiente de la máquina particular.

GH: Un buen número de gente pensaba que estaba al menos parcialmente loca. Al fin y al cabo insistir en hablar al ordenador en inglés llano era una idea completamente ridícula. Era imposible. Sólo que funcionó.

Kurt Beyer: Hopper inventa el compilador en el 51 y eso permite a gente sin doctorados en matemáticas comenzar a hablar con las máquinas (NdT: ahora no sé si adorar o odiar a Grace Hopper :-P), comenzar a programarlas.

Grace Hopper
 

GH: Lo que me pensaba es que había mucha gente en el país a la que no le gustaban los símbolos, que no eran matemáticos y odiaban los símbolos, así que déjales que programen en inglés. Sentido común.

Grace Hopper sentada frente a la consola de un ordenador de la época en compañía de tres hombres
 

Telle Whitney: Esa fue la revelación de Grace Hopper. Fue capaz de mirar la máquina y comprender que si se podía hablar con ella en un lenguaje de orden superior eso haría las cosas más simples y, además, más reutilizables.

Grace Hopper ante unas cuantas unidades de almacenamiento de la época con un libro sobre COBOL en las manos
 

Así que esta idea que tuvo y que se convertiría en la base de COBOL era de hecho 50 años adelantada a su tiempo.

Ayanna Howard, profesora del Georgia Institute of Technology
 

Ayanna Howard: Era un lenguaje muy potente. El motivo por el que tiene tanta popularidad es que fue muy adoptado en su tiempo. Contaba con la aprobación del gobierno y todo el mundo comenzó a usarlo.

Grace Hopper, dando clases